A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Abramovic, Marina Yugoslavia 30 Nov 1946 –  (6 works)