A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Temin, Kathy Australia 1968 –  (1 work)
Tuckson, Tony Egypt, England, Australia 18 Jan 1921 – 24 Nov 1973 (1 work)