A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Abbott, Mary Australia 08 Nov 1916 – 02 Feb 1996 (11 works)