A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zeng Guoquan China 1824 – 1890 (1 work)
Zeng Xi China 1861 – 1930 (4 works)
Zhang Bailing China 1748 – 1816 (1 work)
Zhang Qihou China 1873 – 1944 (1 work)
Zhang Yutang China 1794 – 1870 (1 work)
Zhang Zhidong China 1837 – 1909 (1 work)
Zhang Zhiwan China 1811 – 1897 (2 works)
Zhao Shouquan China 1858 – early 20th century (1 work)
Zheng Xiaoxu China 1860 – 1938 (2 works)
ZHU Nan China 18th century –  (1 work)
Zhu Ruzhen China 1870 – 1942 (2 works)
Zuo Zongtang China 1812 – 1885 (1 work)