A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Yong Xing China 1752 – 1823 (1 work)
YU Shaozhi China early 17th century –  (1 work)