A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Liang Airu China 1769 – 1840 (1 work)
Liang Dingfen China 1859 – 1919 (1 work)
Liang Song China circa 19th century –  (1 work)
LIANG Xiao Ping China, Australia  –  (1 work)
Li Hongwen China 1832 – 1885 (1 work)
Li Jinxue China 1942 –  (1 work)
Lin, DENG China 1829 – 1893 (1 work)
LIU Zhencheng China 1946 –  (1 work)
Li Wentian China 1834 – 1895 (2 works)
Li Wenzhao China  – post 1941 (1 work)
Li Zhanzhi China 1870 – 1929 (1 work)
Long Qinglian China 1938 –  (2 works)
Lu Qiguang China 1828 – 1898 (1 work)
Lu Runxiang China 1841 – 1915 (1 work)