A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Miyamoto, Kazuko Japan, United States of America 1942 –  (3 works)