A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Maddock, Bea Australia 13 Sep 1934 – 09 Apr 2016 (1 work)
Mitelman, Allan Australia, Poland 06 Aug 1946 –  (1 work)