A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Eager, Helen Australia 27 Sep 1952 –  (1 work)
Ely, Bonita Australia 17 Aug 1946 –  (1 work)