only view works from:

Entire Qing dynasty 1644 - 1911 (392)
Shunzhi 1644 - 1661 (3)
Kangxi 1662 - 1722 (69)
Yongzheng 1723 - 1735 (30)
Qianlong 1736 - 1795 (42)
Jiaqing 1796 - 1820 (21)
Daoguang 1821 - 1850 (14)
Xianfeng 1851 - 1861 (2)
Tongzhi 1862 - 1874 (6)
Guangxu 1875 - 1908 (26)
Xuantong 1909 - 1911 (2)

View works from all periods and dynasties (35,157)