A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ashton, Howard England, Australia 09 Aug 1877 – 30 Apr 1964 (12 works)