Skip to content

Art Sets.

Chinese artists in the Archibald Prize

Print this set
By the Art Gallery of NSW

Adam Chang


Jun Chen


Wei Bin Chen


Zhong Chen


Kordelya Zhansui Chi


Hong Fu


Zai Kuang


Dapeng Liu


Jenny Sages


Jiawei Shen


Song Ling


Xu Wang


Yi Wang


Huihai Xie


Apple Xiu Yin


Dalu Zhao


Qiang Zhang


Tianli Zu